Yer kürəsinin daimi sakini olan insan mənşəyinə görə fərqlənməsə də dünya əhalisi milli mənsubiyyətinə görə qruplara bölünür. Belə əhali qruplarına millət deyilir. “Millət” sözü ərəb mənşəli olub, din və ya məzhəb, bir dinə bağlıolan camaat deməkdir. Millət sözünün türk dilində qarşılığı ulusdur.
Millətlər tarixin təbii məhsulu olan qurumlardır.Bu qurumların təməlini qanbağı,dil,din,ortaq tarix kimi bir sıra mədəni amillər əmələ gətirir. Bu amillər milləti təşkil edən kütləyə yaranışdan verilmişdir. Hər bir millətin özünəməxsus mədəniyyəti, dili, adət-ənəsi, yaşayış tərzi, geyimi, folkloru,milli mətbəxi olur. Bu ortaq özəlliklər milləti təşkil insanlarda təbii olaraq birlik hissi və ya milliyətçilik yaranmasına şərait yaradaraq millətin hərəkətə keçməsinə, öz qurmasını qurmasına səbəb olur.
Milliyətçilik millət kimi tanınan bir kütlənin yaşama və yüksəlmə istəyinin bu millətin və insanlığın inkişafına təkan verdiyinə inanan ideologiyadır. Milliyətçilikdə vətənsevərlik və milli dəyərlər hər fürsətdə vurğulanmaqdadır. Bu ideologiya XIX yüz ildə yüksəlmiş, XX yüz ildə isə formalara ayrılmışdır. Milliyətçilik yaranma səbəblərinə və yöntəmlərinə görə növlərə ayrılır: Liberal milliyətçilik, mühafizəkar milliyətçilik, imperyalist milliyətçilik,etnik milliyətçilik,qatı milliyətçilik …
Tarixə iz qoymuş Faşizm və Nasionalizm kimi hərəkatlarda vardır ki,təməl ideologiyasi milliyətçilikdir.Lakin bu siyasi hərəkatlarda bir-birindən fərqlənməkdədir. Faşizmin məqsədi bir kütləni birlik, bərabərlik ,milli dəyərlər,xalqçılıq və dövlətçilik kimi anlayışların adı altında bütünləşdirməkdir.Faşizm fərdlərin tamamən dövlətə bağlı və dövlət nəzarəti altında olmasından yanadır.Nasional sosializmdə isə vətənsevər və milliyətçi olmağla birlikdə xüsusi olaraq irqçilik mövcuddur.Milliyətçi və ya irqçi fikirlərin mənimsənilməsi ölkələrə görə dəyişir. İtalyan faşizmində italyan vətəndaşlığı ön planda olduğu halda , alman nasional sosializmində isə alman qanı daşıma düşüncəsi ön plandadır. Müqayisə nəticəsində italyan faşizmində milliyətçi , alman nasional sosializminin irqçi olduğunu görürük. Tarix boyu özünü göstərən milliyətçi hərəkatlar məqsədlərinə görə fərqlənsələrdə hər birinin təməl ideologiyası vətənpərvərlikdir. Millətin hər bir nümayəndəsi milli mənsubiyyətinə sahib çıxmalı, milli dəyərlərin qorunmasına xidmət etməlidir.
Biz Türk millətiyik. Kökü çox qədim olan Türk millətinin şüur altında yüz illərdən bəri yaşayan bir milliyətçilik vardır. Digər mövcud milliyətçi hərəkatlarla müqayisədə Türkçülük öz üstünlükləri ilə bu gündə fərqlənir.
Türkçülük bütün Türk xalqlarının birliyini nəzərdə tutan, 1880-ci illərdə Osmanlı İmperatorluğunda və Azərbaycanda yaşayan türklər arasında yayılmış bir hərəkatdır.Yarandığı dövrdə ümumi məqsədi türkləri Osmanlı ilə birləşdirərək etnik, mədəni və dil birliyi əsasında siyasi birlik qurulması idi.Bu hərəkat çeşidli təzyiqlərə məruz qalmasına baxmayaraq güclənərək günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.
Türk törə və mədəniyyətinin ən yüksək səviyyədə təmsil olunması, inkişafı, qorunması Pantürkizm anlayışını ortaya çıxarmışdır. Türk soyunun və dövlətlərinin güclənməsi, insanlar arasında ədalət və bərabərliyin yaranması üçün savad,sənət, təhsil və digər sahələrdə daima inkişafı təmin etmək Pantürkizmin əsas prinsipləridir.
Türk soyçu bir millətdir və hər zaman öz soyunu qorumaq və yüksəltmək uğrunda mübarizə aparmışdır. Türk milləti genetik olaraq dünyadakı ən qədim kökə sahib millətdir.Əsrlər boyu dünyaya türk soyunun nümayəndələri hökmranlıq etmişlər. Adı dünyada tanınmış dahi şəxsiyyətlərin əksəriyyəti türk qanı daşıyır.Böyük şəxsiyyətləri ancaq böyük millətlər yetişdirə bilər. Millətin qorunması dedikdə onun saf soyunun qorunması da nəzərdə tutulur. Bioloji olaraq da saf soyun üstünlüyü təsdiqlənmişdir.Belə ki hər bir mələz aid olduğu soylardan bir parça daşısada yaşayış tərzi,milli düşüncə olaraq hər iki soydan daha fərqli düşüncəyə sahibdir.Sintez mədəniyyətə sahib olduğundan kök mədəniyyəti özlərinə aid hesab etmirlər. Mələz fərd kök mədəniyyətə düşmən olmağa onu rədd etməyə başlayır. Genetik baxımdan hər mələz kök soydan daha zəifdir.Çünki hər bir saf soyun özünəməxsus zəiflikləri mövcuddur. Bu səbəblə mələzlər bütün kök soyların zəifliklərini, xəstəliklərini özlərində daşıyırlar.Xarakteristik baxımdanda mələzlər saf soydan daha itaətkar, idarə edilməsi asan olurlar.Məhz buna görə də saf soyun qorunması, davam etdirilməsi zəruridir.
Türk milliyətçiliyi dünyadakı digər milliyətçi kütlələrlə müqayisədə daha fərqlidir.Belə ki digər milliyətçi kütlələr öz soylarını bütün soylardan üstün tutarkən Türk milliyətçiliyində türkün üstünlüyü insanlar arasında ədalət və bərabərlik yaratmaq üçün seçilmiş olmasıdır.Əsası hər nə qədər öz soyunu hər mənada qorumaq və yüksəltmək olsa da təbiətin tarazlığının mühafizəsi üçün digər soylarında qorunmasını ədalət və bərabərlik yaratmağı özünə borc bilmişdir.
Türk milliyətçiliyi nə insanlıq, nə dünya, nə də dövlət üçün heç bir təhlükə daşımır. Əksinə, onların qorunması və inkişafına xidmət edir.
Hər bir türkün birinci vəzifəsi milli mənsubiyyətinə sahib çıxmaq, törəsini yaşatmaq, millətini və dövlətini ən yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır.Hər bir türk öz soyu ilə qürur duymalı, milli ruhla yaşamalıdır.
Torpaq o zaman vətənə çevrilir ki, milli ruhla canlanmış olsun.
(Əbu Turxan)
İstinad olunmuş mənbələr:
Nihal Atsız
Verner Mazer
Mustafa Akaydın

Zümrüt Ağabəy
Bakı Dövlət Universiteti
Jurnalistika fakultəsi 2-ci kurs

BIR CAVAB BURAXIN

Please enter your comment!
Please enter your name here